Logo Gminy Tuchomie

Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie

Gmina Tuchomie realizuje partnerski projekt pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU, Działania 13.03. Odnawialne źródła energii – REACT-EU.

Przedmiotem realizacji projektu jest montaż 12 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 kotłów na biomasę na/w budynkach użyteczności publicznej. Inwestycje objęte przedmiotowym projektem realizowane będą na w obrębie 3 gmin: Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie. Łączna moc instalacji: Gmina Czarna Dąbrówka: 53,1 kW panele fotowoltaiczne, Gmina Tuchomie: 60,44 kW panele fotowoltaiczne, 710 kW kotły na biomasę, Gmina Damnica: 17,92 kW panele fotowoltaiczne. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój.

Całkowita planowana wartość projektu to kwota 1 783 361,67 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 1 492 856,41 PLN.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Wnioskodawcę oraz Partnerów projektu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów bezpośrednich, do których zaliczono:

  • Zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
  • Zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;
  • Zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;
  • Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa pomorskiego;
  • Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;
  • Zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie Gminy;
  • Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii;

Na bazie wyznaczonych celów projektu należy wskazać, że rezultatem czyli korzyścią, jakie wynikną bezpośrednio po zakończeniu projektu, w związku ze zrealizowanymi działaniami, będzie przede wszystkim osiągnięcie wskaźnika roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 125,38 tony równoważnika CO2.

Na terenie naszej gminy w świetlicach wiejskich w miejscowości Masłowice Tuchomskie, Masłowice Trzebiatkowskie, Modrzejewo, Nowe Huty, Masłowiczki, na budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu oraz remizach OSP w Ciemnie oraz Piasznie zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Natomiast w Zespole Szkół w Tuchomiu oraz remizie OSP w Tuchomiu wymienione zostaną stare kopciuchy na ekologiczne kotły na pellet.

logotyp

powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności