Logo Gminy Tuchomie

Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie

Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 1 wrzesień 2016
Data zakończenia: 31 sierpień 2018
Koszt całkowity: 1.716.037,25 PLN
Montaż finansowy: Wartość projektu to 1.716.037,25 PLN 
Dofinansowanie to 1.630.235,39 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
Gmina Tuchomie realizuję projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie”, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt skierowany jest do 457 uczniów i 54 nauczycieli ze wszystkich szkół na terenie Gminy Tuchomie:
 • Zespołu Szkół w Tuchomiu,
 • Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach.
Celem projektu jest: Do 31.08.2018 457 uczniów (215DZ) uczęszczających do placówek na terenie gminy Tuchomie (powiat Bytów, woj. pomorskie) rozwinie kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz podniesie jakość procesu kształcenia w placówkach.

W trakcie realizacji projektu uczniowie szkół będą mogli wziąć udział w:
 • festiwalu ścisłonauki z wykorzystaniem eksperymentów (SP i G);
 • zajęciach przyrodniczych z wykorzystaniem eksperymentów (SP i G);
 • zajęciach z programowania (SP i G);
 • zajęciach rozszerzających z matematyki (SP i G);
 • zajęciach rozszerzających z języka niemieckiego (SP i G);
 • zajęciach z robotyki (SP i G);
 • zajęciach z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (SP i G);
 • programach z doradztwa edukacyjno- zawodowego (SP i G);
 • zajęciach wyrównawczych z matematyki (SP i G),biologii (G),fizyki (G), chemii (G), języka angielskiego (SP);
 • innowacyjnych zajęcia dodatkowych z wykorzystaniem technik pamięci obejmujące naukę przedmiotów ścisłych (SP), angielskiego (SP i G), szybkiego uczenia się i zapamiętywania (SP i G);
 • półkoloniach naukowych z robotyki i eksperymentów (SP i G);
 • laboratorium biologiczno – przyrodniczym w Akademii Pomorskiej w Słupsku (G);
 • zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych (SP);
 • zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych (G);
 • wyjazdach do Centrum Eksperymentu w Gdyni (SP i G);
W trakcie realizacji projektu nauczyciele szkół będą mogli wziąć udział w:
 • szkoleniach z zakresu: metod eksperymentu; z aktywnych metod nauczania; z programowania i wykorzystania TIK w procesie uczenia; z robotyki; z ochrony środowiska. 
EFEKTY PROJEKTU – WSKAŹNIKI:
Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
WSKAŹNIK PRODKTU Kobiety Mężczyźni Ogółem
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie 215 242 457
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie 45 9 54
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w Programie 12 6 18
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach Programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 0 0 4
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w Programie 0 0 4
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO      
Liczba uczniów szkół, którzy uzyskali kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu 194 218 412
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu 42 8 50
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 0 0 4
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 0 0 4

W ramach projektu zaplanowano  zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych.

Projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie” realizowany jest od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności