Logo Gminy Tuchomie

GKRPA ogłasza konkurs

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu ogłasza konkurs na realizację zadania : Dofinansowanie obozów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka.
 
Cel konkursu: Stwarzanie możliwości wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin oraz zagrożonym problemem alkoholowym, narkotykowym i dotkniętych przemocą domową.

Zasady uczestnictwa: Konkurs ma charakter gminny.
Termin składania wniosków do 24.06.2022r. ,do godz. 15:00
Realizacja do 15.12.2022r.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem i których działaniem jest Gmina Tuchomie.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego tj. z udziałem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
4. Formularz oferty zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (wyciąg z KRS) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. b) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu - w przypadku organizacji pozarządowej. Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 100% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
8. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
9. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość kosztów przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
10. Koszty związane z wyżywieniem podczas realizacji zadania nie mogą przekroczyć 50% kosztów całkowitych zadania.
11. Dotacje nie mogą być udzielane na:
  • przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
  • budowę, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
  • prace remontowo-budowlane,
  • zadania inwestycyjne,
  • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
  • działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  • podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.
12. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kierownikiem GOPS, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
13. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

Łączna kwota dotacji wynosi 14.000,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2022 r. a wyniki zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej www.tuchomie.pl.

UWAGA: projekty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Informacje uzupełniające: Wzory ofert( w załączniku) oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: 59 821 50 53.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności