Logo Gminy Tuchomie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) oraz Uchwały Nr XXXI/344/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, a także projektu budżetu gminy Tuchomie na rok 2024, zarządzam co następuje:

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2024 roku.

Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2024 roku:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży, w którym przyjęto następujące działania:
  • organizacja imprez kulturalnych,
  • wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury i krajoznawstwa,
  • działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji kaszubskiej,
  • organizacja zajęć pozaszkolnych, obozów, kolonii oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
  • spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr I w 2024 roku – 45.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr I w 2023 r. wynosiły – 74.000,00 zł.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto następujące działania:

 • angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • organizowanie i propagowanie sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Tuchomie,
 • popularyzacja sportu przez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców Gminy Tuchomie,
 • wspieranie aktywności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr II w 2024 r.– 75.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr II w 2023 r. wynosiły– 70.000,00 zł.

3. Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy, w którym przyjęto następujące działania:

 • działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
 • środowiskowa praca socjalna,
 • animacja środowisk lokalnych,
 • działania na rzecz integracji społecznej,
 • działania na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego dla mieszkańców i organizacji z gminy Tuchomie

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr III w 2024 r. – 25.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr III w 2023 r. wynosiły – 20.000,00 zł

Oferty na realizację wymienionych zadań wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 05.01.2024 r. (piątek) do godz.15.00

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Wnuk Lipińska, Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji Urzędu Gminy w Tuchomiu, pok. Nr 6 (Parter), tel. (59) 821-75-04.

Pliki do pobrania:

1_oferta-realizacji-zadania-publicznego.docx
Format: docx, 51.68 kB
2_OFERTA PRZYKŁADOWA.docx
Format: docx, 55.34 kB
3_aktualizacja-kosztow.docx
Format: docx, 18.11 kB
4_zaktualizowany-plan-i-harmonogram.docx
Format: docx, 16.45 kB
5_umowa-o-realizacje-zadania-publicznego.docx
Format: docx, 57.06 kB
8_opis_faktury.doc
Format: doc, 35.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności