Logo Gminy Tuchomie

Zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie w latach 2022-2023 – edycja 2022”.

Gmina Tuchomie w dniu 7 listopada 2023 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie w latach 2022-2023”. 

Zrealizowane zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 8 nieruchomości oraz transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 9 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Tuchomie. W ramach inwestycji z terenu gminy Tuchomie usunięto łącznie 46,16 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Wykonawcą zadania była firma Eco-Pol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 9 w Pruszczu, która została wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego. Umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zamierzenia została zawarta w dniu 04.07.2023 r.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW, pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”, w ramach ogłoszonego naboru pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022)”, w formie dotacji w kwocie 20.328,00 zł. Środki finansowe na realizację w/w zadania pochodzą z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW.


Całkowity koszt zadania wynosi 28.117,15 zł.
Koszt kwalifikowany zadania wynosi 20.328,00 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji wyniosła 20.328,00 zł
Pozostałe koszty w wysokości 7.789,15 zł stanowią środki własne właścicieli nieruchomości.

logotyp

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności