Logo Gminy Tuchomie

Czyste Powietrze - Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Tuchomie działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.  Punkt zlokalizowany jest w pokoju nr 6 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 821 75 00.

Zakres działania punktu:

 • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł

wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż 
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarkę drzwiową i okienną
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można znaleźć na poniższych stronach:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności