Logo Gminy Tuchomie

Program usuwania azbestu - projekt

Informujemy, iż w Gminie Tuchomie została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na podstawie zebranych danych opracowano projekt „Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. W programie między innymi zostały wytyczone cele, zadania strategiczne oraz działania prowadzące do ich realizacji. Dokument ten pozwoli na uzyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych. 

Z projektem „Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie wraz ze szczegółową inwentaryzacją” można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie w godzinach urzędowania, w pokoju numer 3. Równocześnie wersja elektroniczna opracowania jest udostępniona na stronie internetowej Gminy pod adresem www.tuchomie.pl w zakładce Dla Mieszkańców/Azbest  na stornie bip.tuchomie.pl w zakładce Aktualności.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie tut. Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie oraz elektronicznie na adres e-mail: biuro@tuchomie.pl w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, najpóźniej do dnia 22 września 2023r. do godziny 15:00.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności