Logo Gminy Tuchomie

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych (edycja 2024)

Gmina Tuchomie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych.

Dofinansowaniem objęte są zadania z zakresu zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Tuchomie.

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania będą pochodziły ze środków własnych osób ubiegających się o dofinansowanie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Na wysokość dofinansowania składać się może:

  1. Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości nie większej niż 700 zł za tonę odpadu zawierającego azbest.
  2. Środki własne osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które stanowić będą różnicę między całkowitym kosztem kwalifikowanym zadania a dotacją przyznaną przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Udzielenie dofinansowania przez Fundusz nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie wydatki w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, poniesione od 17.10.2022 r. do 15.11.2026 roku. Ponadto prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest prowadzić będzie firma wyłoniona przez Gminę Tuchomie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie nie dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z dotacji. 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 15.07.2024 r. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16 – pok. nr 3 (na parterze) lub wysłać listownie na adres Urzędu Gminy w Tuchomiu, ul. ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie) - decyduje data wpływu do Urzędu. 

Wnioski składać mogą również rolnicy, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w ARiMR, a nie uzyskali jeszcze dofinansowania. Warunkiem otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW jest otrzymanie dofinansowania z ARiMR do dnia 15.11.2026 r.   

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja uzależniona jest od otrzymania przez Gminę Tuchomie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku oraz od możliwości finansowych Gminy.

Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2024 roku – III kwartał 2026 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu pod numerem telefonu: 59 821 50 51.

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne w gminie, polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców, a także poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego. W rezultacie zostaną stworzone właściwe warunki zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego. 

Pliki do pobrania:

klauzula informacyjna.pdf
Format: pdf, 112.3 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności