Logo Gminy Tuchomie

Komisja Potrzeb Społecznych

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w sprawie:
  1. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie,
  2. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchomie,
  3. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Gminnym Żłobku w Tuchomiu oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Tuchomiu,
  4. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,
  5. ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia    w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  7. określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
 3. Informacja o sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tuchomie za rok 2022.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2022/2023. 
 5. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Wnioski komisji do projektu budżetu i WPF na 2024 rok
 7. Działania gminy w zakresie promocji i turystyki.
 8. Informacja na temat złożonych wniosków oraz realizacji zadań ze środków zewnętrznych.
 9. Imprezy na 2024 rok – ankietowanie mieszkańców.
 10. Informacja sołtysów o funkcjonowaniu świetlic wiejskich – stan techniczny, wykonane przeglądy, potrzeby remontowe świetlic i placów zabaw.
 11. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2023.
 12. Plan pracy Komisji na rok 2024.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie posiedzenia. 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia