Logo Gminy Tuchomie

Komisja Potrzeb Społecznych

Informujemy o posiedzeniu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z dyrektorami szkół w celu złożenia informacji na temat:
  1. wyników egzaminów zewnętrznych z porównaniem z rokiem poprzednim, zmiany organizacyjne w oświacie,
  2. stanu bezpieczeństwa oraz higieny i warunków nauczania, zalecenia i stopień ich wykonania,
  3. organizacji roku szkolnego 2023/2024.
 3. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 4. Przekazanie Klubu Seniora w Tągowiu pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
 5. Przekazanie Klubu Seniora w Kramarzynach pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
 6. Zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
 7. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.
 8. Założenia do budżetu na 2024 rok.
 9. Sprawy bieżące, w tym o planowanych projektach.
 10. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia