Logo Gminy Tuchomie

XXXI Sesja Rady Gminy Tuchomie

Informujemy o zwołaniu XXXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 27 października2023 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie;
  2. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024;
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie;
  4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023;
  5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2035;
  6. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
  7. utworzenia Klubu „Senior +” w Tągowiu, regulaminu Klubu „Senior +” w Tągowiu, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior +” w Tągowiu;
  8. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu;
  9. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie wraz ze szczegółową inwentaryzacją”;
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 4/3 w Trzebiatkowej,
  11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki nr 292/13 i 292/16 na działki nr 293/5 i 293/6 w Kramarzynach.
 6. Informacja o opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Bytowie w zakresie  wykonywania prac przez skazanych.
 7. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2023 roku.
 8. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 9. Zamknięcie obrad.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia