Logo Gminy Tuchomie

XXXII Sesja Rady Gminy Tuchomie

Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 22 listopada (środa) 2023 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2023.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2035. 
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów  oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Tuchomie.
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
 10. Wnioski, oświadczenia radnych. 
 11. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie zwołano na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Tuchomie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia