Logo Gminy Tuchomie

XXXIII Sesja Rady Gminy Tuchomie

Informujemy o zwołaniu XXXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2023 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20. 

Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024-2035;
  2. uchwalenia budżetu Gminy Tuchomie na 2024 rok;
  3. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Tuchomie;
  4. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tuchomie – w części dotyczącej działki nr 272/16;
  5. zmiany uchwały nr XXX/337/2023 Rady Gminy Tuchomie z dnia 8 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej;
  6. zmiany uchwały Nr XII/150/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchomie oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  7. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  8. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Gminnym Żłobku w Tuchomiu oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Tuchomiu;
  9. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie;
  10. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchomie;
  11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;
  12. ustanowienia „Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Tuchomie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  13. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  14. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  15. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2024 rok
 6. Przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2024 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy komisji.
 8. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja o sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tuchomie za rok 2022.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Wnioski, oświadczenia radnych, oraz zapytania sołtysów.
 12. Zamknięcie obrad.

Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.

 • Uroczyste podsumowanie roku 2023.
 • Przekazanie samochodu dla Posterunku Policji w Tuchomiu. 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia