Logo Gminy Tuchomie

XXXIV Sesja Rady Gminy Tuchomie

Informujemy o zwołaniu XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 28 lutego (środa) 2024 roku o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2024;
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024-2035;
  3. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuchomie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka, uczestniczących w szkoleniu podstawowym;
  4. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;
  6. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Tuchomie;
  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchomie od osób fizycznych;
  8. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchomie za rok 2023.
 7. Wnioski, oświadczenia radnych, oraz zapytania sołtysów.
 8. Zamknięcie obrad.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia