Logo Gminy Tuchomie

XXXV Sesja Rady Gminy Tuchomie

Informujemy o zwołaniu XXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia (środa) 2024 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany uchwały Nr XXI/227/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tuchomie
  2. zmiany uchwały Nr XXV/279/2010 Rady Gminy Tuchomie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zagony
  3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2024
  4. wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Tuchomie współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Działania 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
  5. zmiany uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na rok 2024
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024-2035     (w zał. projekt uchwały);
  7. udzielenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  8. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości w ramach odszkodowania za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Tuchomie z przeznaczeniem pod drogi gminne
  9. wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 za rok 2023
 7. Podsumowanie kadencji Rady Gminy Tuchomie.
 8. Wnioski, oświadczenia radnych, oraz zapytania sołtysów.
 9. Zamknięcie obrad.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia