Logo Gminy Tuchomie

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2024-2035,
  2. uchwalenia budżetu Gminy Tuchomie na 2024 rok,
  3. zmian w tegorocznym budżecie gminy i WPF,
  4. zmiany uchwały Nr XII/150/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada    2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchomie oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  5. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Tuchomie,
  6. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tuchomie – w części dotyczącej działki nr 272/16,
  7. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2023.
 4. Plan pracy Komisji na rok 2024.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia