Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
pochmurno
16°C

GKRPA ogłasza konkurs

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu ogłasza konkurs na realizację zadania : Dofinansowanie obozów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka.
 
Cel konkursu: Stwarzanie możliwości wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin oraz zagrożonym problemem alkoholowym, narkotykowym i dotkniętych przemocą domową.

Zasady uczestnictwa: Konkurs ma charakter gminny.
Termin składania wniosków do 24.06.2022r. ,do godz. 15:00
Realizacja do 15.12.2022r.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem i których działaniem jest Gmina Tuchomie.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego tj. z udziałem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
4. Formularz oferty zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (wyciąg z KRS) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. b) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu - w przypadku organizacji pozarządowej. Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 100% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
8. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
9. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość kosztów przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
10. Koszty związane z wyżywieniem podczas realizacji zadania nie mogą przekroczyć 50% kosztów całkowitych zadania.
11. Dotacje nie mogą być udzielane na:
  • przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
  • budowę, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
  • prace remontowo-budowlane,
  • zadania inwestycyjne,
  • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
  • działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  • podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.
12. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kierownikiem GOPS, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
13. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

Łączna kwota dotacji wynosi 14.000,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2022 r. a wyniki zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej www.tuchomie.pl.

UWAGA: projekty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Informacje uzupełniające: Wzory ofert( w załączniku) oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: 59 821 50 53.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.